Proekologiczna nawierzchnia EkoRoad

W ramach naszego nowego przedsięwzięcia zostanie wdrożona technologia której rezultatem będzie stworzenie proekologicznej nawierzchni drogowej EkoRoad, która będzie mogła być stosowana przy budowie nowych dróg oraz przy naprawie zużytej nawierzchni. Do kluczowych, proekologicznych, innowacyjnych atutów nawierzchni EkoRoad w porównaniu z tradycyjnymi, stosowanymi nawierzchniami drogowymi będą należeć przede wszystkim:

 • nawierzchnia będzie przeznaczona dla ruchu kołowego typowego oraz w lokalizacjach szczególnie narażonych na odkształcenia, czyli o zwiększonej trwałości (szacunkowo wydłużony czas użytkowania o 5 – 6 lat w porównaniu do tradycyjnej nawierzchni asfaltowej)
 • nawierzchnię będzie można poddać recyklingowi po zakończeniu okresu eksploatacji, materiał pozyskany z nawierzchni można wykorzystać jako materiał do wykonania utwardzenia dróg i poboczy, lub jako składnik betonu lub mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • nawierzchnia będzie wykonywana z udziałem ok. 7% materiału pochodzącego z recyklingu (granulat asfaltowy wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej)
 • nawierzchnia będzie stymulowała oczyszczanie powietrza poprzez redukcję tlenków  azotu NO i NO₂.
 • nawierzchnia będzie charakteryzowała się zmniejszoną energochłonnością oraz emisją CO₂ w kontekście pełnego cyklu życia, co będzie związane z wydłużeniem żywotności tej nawierzchni i w rezultacie wydłuży czas pomiędzy wymianami nawierzchni.

     Wdrażana technologia przeznaczona będzie do wykonywania nawierzchni kompozytowej o zwiększonej trwałości dla transportu kołowego. Zwiększona trwałość nawierzchni kompozytowej będzie wynikała ze zwiększonej odporności na koleinowanie w porównaniu do tradycyjnych nawierzchni asfaltowych. Odporność na koleinowanie nawierzchni kompozytowej porównywana jest do odporności na koleinowanie nawierzchni z betonu cementowego. Jednocześnie nawierzchnię kompozytową cechuje wielokrotnie mniejszy czas wykonania, nie wymagający długotrwałego procesu dojrzewania powierzchni drogowej, jak to ma miejsce w przypadku nawierzchni z betonu cementowego. Nawierzchnia będzie odznaczała się wysoką odpornością na działanie wody i mrozu, odpornością na spękania oraz wytrzymałością na zginanie.

    Dodatkowym atutem opracowywanego rozwiązania będzie fakt zastosowania dodatków, które poza zapewnieniem wymaganej trwałości, pozwolą przyczynić się do poprawy warunków środowiskowych w miejscach wbudowania poprzez  ich udział w ograniczaniu zawartości tlenków azotu w powietrzu. Tlenki azotu, stanowiące ok 40% wszystkich szkodliwych substancji emitowanych przez transport są zaliczane do substancji najbardziej skażających atmosferę. Ich szkodliwość jest ok. 10-krotnie wyższa niż tlenku węgla i kilkukrotnie wyższa niż dwutlenku siarki. Z tego powodu redukcja tlenków azotu z atmosfery ma istotne znaczenie dla poprawy warunków życia i zdrowia człowieka. Prace badawcze pokazały, że zastosowanie okładzin architektonicznych czy nawierzchni z materiału zawierającego fotokatalizatory (w tym dwutlenek tytanu) może prowadzić do redukcji zawartości stężenia tlenków azotu na poziomie 4 mg/m²/h. Inne badania zrealizowane w pobliżu nawierzchni chodnikowej wykonanej z betonu zawierającego fotokatalizator wykazały od 20 do 60% redukcję tlenków azotu w porównaniu do lokalizacji nie zawierającej tego dodatku. Odnosząc te wyniki do konkretnych wartości można założyć, że przy stężeniu dwutlenku azotu na poziomie złym według Generalnego  Inspektoratu Ochrony Środowiska czyli powyżej 200 µg/m3, można uzyskać redukcję do poziomu 120 – 160µg/m3, co obniża stężenie do poziomu umiarkowanego.

     Opracowana technologia wykonania innowacyjnej nawierzchni pozwoli na:

 • co najmniej 50% wydłużenie żywotności nawierzchni asfaltowej w kontekście odporności na koleinowanie,
 • co najmniej 20% zwiększenie odporności nawierzchni na zginanie,
 • co najmniej 20% zwiększenie odporności nawierzchni na pękanie,
 • wydłużenie żywotności asfaltowej warstwy ścieralnej o co najmniej 4 lata,
 • 20% redukcję stężenia tlenków azotu w najbliższym otoczeniu wykonanej nawierzchni; to może odpowiadać zmniejszeniu stężenia tlenków azotu w powietrzu z poziomu złego do poziomu umiarkowanego (według GIOŚ),
 • zastosowanie 7% granulatu asfaltowego pochodzącego z recyklingu ograniczy wykorzystanie surowców nieodnawialnych.

     Zastosowanie technologii wykonania innowacyjnej nawierzchni będzie szczególnie korzystne w przypadku nawierzchni o trudnych warunkach obciążenia, np. nawierzchnie zatok autobusowych lub pasów przejazdowo-postojowych, nawierzchnie dojazdów do skrzyżowań, stref ruchu powolnego oraz hamowania, nawierzchnie zajezdni autobusowych, jezdnie manewrowe na terenach centrów logistycznych obejmujące nawierzchnie dla wózków widłowych i kontenerowych, które są wyjątkowo narażone na występowanie odkształceń trwałych. Innowacyjnym aspektem nowej technologii wykonania nawierzchni jest jej pozytywne oddziaływanie na środowisko za sprawą wspierania procesów oczyszczenia powietrza z udziałem zjawiska fotokatalizy.

      Przy opracowywaniu technologii produkcji elementów składowych nawierzchni EkoRoad będą wykorzystane wody opadowe i roztopowe, jako alternatywa dla stosowanej tradycyjnie wody wodociągowej, wspierając tym samym naturalną retencję wody.